MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ศูนย์ช่วยเหลือ
FAQ

จัดการบทความทั้งหมด

เมื่อคุณเริ่มเขียนบทความในครั้งแรก เริ่มจากการตั้งชื่อเรื่อง เขียนเนื้อหา ในระหว่างนั้นระบบจะทำการ auto save บทความของคุณจะอยู่ในสถานะ “ฉบับร่าง” เมื่อคุณตรวจสอบจนแน่ใจ และเผยแพร่บทความไปแล้ว บทความของคุณจะเปลี่ยนสถานะเป็น “เผยแพร่” หากคุณตั้งเวลาการเผยแพร่บทความ บทความของคุณจะอยู่ในสถานะ “รอเผยแพร่” ในกรณีที่คุณต้องการระงับการเผยแพร่บทความ บทความของคุณจะอยู่ในสถานะ “รอการตรวจ” และเมื่อคุณลบบทความ บทความของคุณจะอยู่ในสถานะ “ถังขยะ”

คุณสามารถจัดการบทความเหล่านี้ด้วยวิธี แก้ไข , ลบ และ restore บทความขึ้นมาใหม่ ตรวจสอบสถานะของบทความ เริ่มจากคลิก บล็อกของฉัน บทความทั้งหมด